MATEMATIKA BEZ OBAV

DOUČOVÁNÍ – PŘIJÍMAČKY – MATURITA – HEJNÉHO METODA – KROUŽEK PRO DĚTI

Hejného metoda je netradiční způsob výuky matematiky.

Je vyvíjena od 40. let 20. století, kdy Vít Hejný začal zkoumat, proč děti, které bez problémů řeší úlohy z učebnic, selhávají při řešení úloh nestandardních. Po desítkách let zkoumání a ověřování poznatků vyvinul Vít Hejný spolu se svým synem Milanem metodu, která je namísto formálních znalostí vzorečků zaměřená na budování mentálních schémat.

Využívá spoustu zábavných výukových prostředí sloužící k tomu, aby děti hravě a s radostí dobře porozuměly matematickým pojmům a vztahům mezi nimi. Cílem je, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.

PROSTŘEDÍ HEJNÉHO METODY

AUTOBUS

Hra, která děti moc baví.
Učí se pracovat s daty v tabulce.
Evidují počty a změny cestujících.

BAREVNÉ TROJICE

Děti tvoří trojice sčítanců různých barev, aby vytvořily daný součet. Rozvíjení řešitelských strategií.

DŘÍVKA

Poznávání rovinné geometrie.
Děti získávají první zkušenosti
s obsahem a obvodem.

HADI

Úlohy na procvičování matematických operací sčítání, odčítání, později i násobení a dělení.

HÁZENÍ KOSTKOU

Děti pracují s náhodnými jevy.
Seznamují se s pravděpodobností
a statistikou.

HRA SOVA

Hra má naučit děti ptát se na vlastnosti věcí, čísel a geometrických objektů. Osvojují si pojmy.

KROKOVÁNÍ A SCHODY

Jedno ze základních prostředí.
Děti se pohybují po ose a připravují se na práci se zápornými čísly.

KRYCHLOVÉ STAVBY

Děti získávají zkušenosti s 3D geometrií a rozvíjejí svou
prostorovou představivost.

NEPOSEDOVÉ

Úlohy vycházejí z ostatních prostředí.
Děti používají metodu pokus – omyl, která je základem objevování.

PARKETY

Děti získávají zkušenost s rovinnou geometrií: s geometrickými tvary, jejich obsahem a souměrností.

PAVUČINY

Děti řešením pavučin odhalují vazby mezi šipkami a získávají zkušenosti
s aritmetickými posloupnostmi.

PRÁCE S DATY

Děti se učí pracovat s daty: třídit je, zaznamenat do tabulky a evidované informace správně využít.

SOUČTOVÉ TROJÚHELNÍKY

V součtových trojúhelnících platí základní pravidlo: každé číslo je součtem dvou čísel ležících nad ním. 

VÝSTAVIŠTĚ

Úkolem je projít všechna pole výstaviště a cestu označit čísly. Vzniká tak číselná řada.

ZVÍŘÁTKA DĚDY LESONĚ

Zvířátka hrají přetahovanou. Děti se připravují na řešení rovnic, pomocí hry odhalují jejich zákonitosti.