HEJNÝ: Součtové trojúhelníky

Prostředí je zaměřeno na poznávání bohatšího souboru geometricky popsaných aritmetických vztahů.

Rozvíjení schopnosti řešit soustavu dvou rovnic metodou pokus – omyl.

Dochází k objevování zákonitostí jako cesty k urychlení řešení úloh a k procvičování početních operací sčítání a odčítání.

V součtových trojúhelnících platí základní pravidlo: každé číslo je součtem dvou čísel ležících nad ním. Ačkoli nám někdy pomůže přemýšlení, vůbec nevadí, když děti řeší těžší úlohy metodou pokus-omyl. Alespoň si procvičí sčítání a odčítání.

Zdroje:
HEJNÝ, Milan, Darina JIROTKOVÁ a Jana SLEZÁKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ. Matematika: pro 2. ročník základní školy- příručka učitele. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008, 183 s. ISBN 978-807-238-771-1, s. 32
MÁLKOVÁ, Pavlína. Příručka pro rodiče, 2014
MF Dnes