HEJNÝ: Krokování a Schody

Krokování je jedním ze základních prostředí, které využívá rytmický pohyb chůze. Rytmus, přesněji soulad slova a pohybu, je základem aritmetického myšlení. Nácvik krokování je systematicky budován od začátku 1. ročníku až do 4. ročníku.
Pomocí krokování si děti dokáží namodelovat klasické příklady, případně ověřit správnost svého řešení. Získávají praktické zkušenosti pro práci se znaménky a vstup k záporným číslům.

Ke krokování používáme krokovací pás. Krokovací pás je umístěn na podlaze a děti fyzicky krokují. Nebo mají děti malý krokovací pás nalepený na své lavici. Krokování provádějí např. pomocí figurky.

Prostředí Schody je podobné Krokování.

Pro krokování používáme pomůcku „krokovací pás“ (bez čísel), pro prostředí Schody používáme pomůcku se stejným názvem „schody“ (s čísly).

Je prostředím pro seznámení žáků s přirozenými a následně i s celými čísly. Pohybem po ose tak žáci nejen odhalují základní početní operace, ale seznamují se též s číselnou osou.

Přínos pro žáka:

  • propojení rytmu (pohybu) a čísla (počítání)
  • důležité prostředí pro modelování čísla jako operátoru
  • číslo jako změna i adresa
  • příprava na práci se zápornými čísly
  • příprava na řešení rovnic

Zdroje:
MÁLKOVÁ, Pavlína. Příručka pro rodiče, 2014
MF Dnes
Slezáková J., Šubrtová E., Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda v MŠ Praha, Step by Step ČR, o.p.s., 2015
H- mat, o. p. s. 2014, http://www.h-mat.cz